Info – LOPD

El responsable del tractament és HANDYCAT IDP SL amb CIF B43490044 i seu social a Valls (43800, Tarragona), en el núm.11C del carrer dels Artesans. 
El tractament de les dades que ens faciliteu té com a finalitat la gestió de la relació que ens vincula per a poder prestar-vos el servei o fer-vos el subministrament.
Aquestes dades podran comunicar-se a les entitats bancàries i autoritats competents d’acord a les obligacions legals.
Es conservaran durant un període de 5 anys, comptats des de la fi de la prestació del servei o venda; o de 10 anys conforme a la normativa sobre el blanqueig de capitals.
Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació o oposició del tractament i el dret a la portabilitat de les dades. Per a fer-ho, podeu adreçar la sol·licitud a HANDYCAT IDP SL, carrer dels Artesans núm. 11 C de Valls (43800,TARRAGONA) o a adm[arrova]handycat[punt]com.
Tanmateix, també podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
El responsable del tratamiento es HANDYCAT IDP SL con CIF B43490044 y sede social en Valls (43800, Tarragona), en el núm. 11C de la calle Artesans.
El tratamiento de los datos que nos facilita tiene como finalidad la gestión de la relación que nos vincula para poder prestaros el servicio o haceros el suministro.
Estos datos podrán comunicarse a las entidades bancarias y autoridades competentes de acuerdo con las obligaciones legales.
Se conservaran durante un período de 5 años, contados desde el fin de la prestación del servicio o venta; o de 10 años conforme a la normativa sobre blanqueo de capitales.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación u oposición del tratamiento y el derecho a la portabilidad de los datos. Para hacerlo, puede dirigir la solicitud en HANDYCAT IPD S.L. calle Artesans núm. 11C de Valls (43800, TARRAGONA) o en adm[arroba]handycat[punto]com.
Asimismo, también puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
The Data controller is HANDYCAT IDP SL with CIF B43490044 and registered office in Valls (43800, Tarragona), at no. 11C Artesans.
The processing of the Data provided to us is aimed at managing the relationship that binds us to providing service or supply.
These Data may be communicated to bank entities and competent authorities in accordance with legal obligations.
They will be kept for a period of 5 years, counted from the end of the provision; or 10 years in accordance with the regulations on money laundering.
You can keep your rights of access, rectification or deletion, limitation or opposition to the processing and the right to data portability. To do so, you can send your request to HANDYCAT IPD S.L. Artesans street núm. 11C in Valls (43800, TARRAGONA) or to adm[at]handycat[dot]com.
In the same way, you can also file a complaint with the Spanish Data Protection Agency.

Vols estar informat sobre les novetats?