Avís Legal i Política de Privacitat

Informació Legal LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2022 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSIICE), HANDYCAT INICIATIVES A LA DIVERSITAT PERSONAL SL (en endavant HANDYCAT) amb domicili a C/ Artesans, 11C Valls 43800 (Tarragona) amb CIF B43490044 i correu electrònic hola[arrova]handycat[punt]com

Els dominis web

Les xarxes socials

HANDYCAT no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o il·lícit de la informació que aparegui en les seves pàgines web o presència online en les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts en la llei, HANDYCAT no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i la informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials de HANDYCAT són elaborats per professionals degudament qualificats per l’exercici de la seva professió. Tanmateix, els continguts i la informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu o divulgatiu.

Les pàgines d’Internet i xarxes socials de HANDYCAT poden contenir enllaços (links) a altres pàgines terceres. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats per al contingut que pugui aparèxier en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquesta website són propietat exclusiva de HANDYCAT o dels seus llicenciands. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment expressament de HANDYCAT.

De la mateixa manera, es reserva el dret a retirar l’accés al portal sense necessitat d’avís previ a qualsevol usuari que contradigui el que es disposa en el present avís legal.

Xarxes Socials

L’usuari haurà de disposar del seu perfil en les xarxes socials per a poder interactuar amb HANDYCAT i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així, s’executa, HANDYCAT tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la mateixa xarxa social i podrà interactuar amb aquest mitjançant l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que HANDYCAT pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell, serà necessari que desvinculi el seu perfil deixant de seguir o eliminar com a amistat, seguidor o usuari de HANDYCAT.

Les actuacions que realitzi HANDYCAT podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari, sota la responsabilitat de HANDYCAT en relació a les publicacions i comunicacions que es realitzin per a aquests mitjans online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades en la xarxa social de referència en el moment adient i amb la seva participació implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials estaran sota la seva responsabilitat i serà necessari que respectin la legislació i els drets de tercers que puguin afectar amb especial rellevància als drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les mateixes xarxes socials que consten en els següents enllaços:

 • Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms
 • Instagram : https://help.instagram.com/
 • Twitter: https://twitter.com/es/tos
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

Protecció de Dades Personals

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les seves dades personals facilitades seran incorporades en fitxers responsabilitat de HANDYCAT i amb domicili a C/ Artesans, 11C Valls 43800 (Tarragona):

 • Dades de contacte a través de comunicacions per correu electrònic o formulari de contacte. Les seves dades seran amb la finalitat de gestionar nous contactes i donar resposta a la seva petició, així com informar-lo sobre els nostres serveis. Les seves dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.
 • Dades recollides mitjançant el formulari de registre d’usuari: seran tractats amb la finalitat de gestionar l’agenda i poder comunicar-li els canvis que siguin oportuns. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservats sempre que no es retiri el consentiment.
 • Dades recollides mitjançant el formulari d’inscripció a la newsletter: les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar l’enviament de comunicacions comercials a la direcció especificada de correu electrònic. Les seves dades no seran comunicades a tercers i seran conservades fins que siguin legítims amb la finalitat amb les que varen ser recaptades podent sol·licitar la baixa de les comunicacions en qualsevol moment.
 • Dades recollides durant el procés de compra: les seves dades seran tractades amb la finalitat de processar la seva compra en línia dels productes escollits i poder-li’ls enviar a l’adreça especificada per vostè així com poder tramitar la facturació dels mateixos de conformitat amb l’obligació legal de la Societat.
 • Si són tractades en les nostres xarxes socials, d’acord amb els punts anteriors, aquestes s’incorporaran al Fitxer de Xarxes Socials i Responsabilitat de Marketing d’aquesta entitat amb la finalitat de gestionar aquesta informació i dades obtingudes a partir de la interacció amb els usuaris d’aquestes xarxes, amb els perfils / pàgina de l’entitat. Aquestes dades es conservaran mentre es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment donat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercir els drets previstos:

 • D’accés: l’interessat/da té dret a saber si el responsable tracta dades personals seves i, si fóra així, té dret a accedir a aquestes dades, així com a obtenir informació sobre els tractaments que se’n realitzen.
 • Rectificació: està vinculat al caràcter d’inexactitud o incomplet de les dades. L’interessat/da té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
 • Supressió: L’interessat/da té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals («dret a l’oblit»), quan aquestes ja no siguin necessàries per a la finalitat amb la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l’interessat s’oposa al tractament, les dades s’ha tractat il·lícitament, s’han de suprimir per a complir amb una obligació legal o s’ha obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació dirigida a menors.
 • Limitació del tractament: és un dret de la persona interessada consistent en marcar les seves dades de caràcter personal conservats amb la finalitat de limitar el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals indicades es deixin de tractar.
 • Oposició: l’interessat/da té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basi en alguns supòsits concrets i s’invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 • Portabilitat de les dades: L’interessat/da té dret a rebre les seves dades personals facilitades al responsable del tractament en un format estructura, d’ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es realitza per mitjans automatitzats.
 • A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l’interessat/da té dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en ell o que l’afecti negativament.

Aquestes peticions s’hauran de realitzar al carrer Artesans, 11C Valls 43800 (Tarragona) o mitjançant formulari de contacte. De la mateixa manera, també podran presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquest lloc web és propietat de HANDYCAT. Els drets de propietat intel·lectual i els drets d’explotació i reproducció d’aquest lloc web, les seves pàgines, la seva presència en xarxes socials, pantalles, la informació que conté, la seva aparença i disseny, així com els enllaços («hipervincles») establerts des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta llevat que expressament s’establís una altra cosa.

Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades per HANDYCAT, per les seves subsidiàries i/o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu titular legítim i sense el consentiment exprés i inequívoc del mateix podrà ser denunciat i enjudiciat per tots els mitjans legals existents en l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsable HANDYCAT de l’ús que l’usuari pugui dur a terme sobre això, essent l’única responsabilitat sobre la seva persona.

Només per a ús personal i privat està permès descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar informació, continguts o advertències d’aquest lloc web sense l’autorització prèvia per escrit de HANDYCAT.

HANDYCAT no transfereix als usuaris de la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del mitjà en el qual es grava el software. HANDYCAT posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el software. Si l’usuari transfereix software d’aquell lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar per al seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu idioma a un altre codi o idioma.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació Espanyola, sent competents en els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer totes les qüestions que es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Vols estar informat sobre les novetats?